REGULAMIN

REGULAMIN KLUBU Community Fitness 3Miasto

 1. PRZYSTĄPIENIE
  1. Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie lub osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Za pisemną zgodę opiekuna prawnego uznaje się podpisanie Deklaracji Członkowskiej, której treść odnosi się wówczas odpowiednio do niepełnoletniego Członka Klubu. Członkiem Klubu Community Fitness 3Miasto mogą być też dzieci uczestniczące w zajęciach po uprzednio podpisanej deklaracji przez rodziców lub Opiekuna dziecka.
  2. Dzieci poniżej 18 roku życia nie biorące udziału w zajęciach przebywają na wyłączną odpowiedzialność swoich opiekunów.
  3. Członkostwo następuje po uiszczeniu Opłaty za karnet do Klubu Community Fitness 3Miasto.
  4. Uiszczenie opłaty za karnet gotówką, kartą lub przelewem jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Community Fitness 3Miasto.
  5. Dzieci przebywające na zajęciach są pod opieką instruktora prowadzącego zajęcia. Po zakończonych zajęciach odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic lub opiekun dziecka.
 2. KARTA CZŁONKOWSKA
  1. Karta Członkowska jest imienna i upoważnia wyłącznie jednego Członka Klubu do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na terenie Klubu.
  2. Członek Klubu może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Kartę Członkowską.
  3. Kartę Członkowską należy okazywać za każdym razem przy wejściu do Klubu pracownikom recepcji Klubu wraz z dokumentem tożsamości.
  4. Nie okazanie dokumentu tożsamości przy wejściu do Klubu upoważnia pracownika recepcji od odmowy wpuszczenia na teren Klubu Community Fitness 3Miasto.
  5. Karta Członkostwa jest imienna i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Klubu. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem Karty Członkowskiej nie jest osoba, która wykupiła karnet do Community Fitness 3Miasto, klub ma prawo do rozwiązania członkostwa bez okresu wypowiedzenia.
  6. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek klubu winien niezwłocznie zawiadomić pracownika Klubu celem wydania duplikatu karty.
  7. Duplikat karty jest wydawany przez pracownika recepcji za dodatkową opłatą wysokości 10 zł za kartę.
 3. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
  1. Członkostwo upoważnia do uczestnictwa w wybranych zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz do korzystania z infrastruktury (sanitarnej i usługowej) znajdującej się na terenie Klubu Community Fitness 3Miasto w Sopocie przy ul. 3 Maja 69c, w godzinach pracy Klubu.
  2. Klub zastrzega sobie prawo do zmian grafika zajęć grupowych lub zmian instruktorów prowadzących poszczególne zajęcia. Informację dotyczące poszczególnych zmian będą dostępne na tablicach informacyjnych na terenie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.
  3. Klub zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia całego obiektu bądź jego części w związku z naprawami, konserwacją i zawodami sportowymi.
  4. Klub zastrzega sobie prawo do tymczasowego odwołania poszczególnych zajęć bez podania przyczyny.
  5. W związku z odwołaniem zajęć Klub nie zwraca jakiejkolwiek kwoty wpłaconej na poczet członkostwa i uczestnictwa w zajęciach z przyczyny odwołania zajęć.
 4. OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU
  1. Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe pełnoletnich oraz niepełnoletnich członków Klubu Community Fitness 3Miasto.
  2. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania i sprzedaży alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.
  3. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
  4. Członek Klubu ma obowiązek stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz pracowników Klubu.
  5. Instruktor lub pracownik Community Fitness 3Miasto ma prawo do nie wpuszczenia lub zakazu udziału w zajęciach gdy zachowanie członka klubu wskazuje na zażycie alkoholu, środków odurzających lub jego złe samopoczucie nie pozwala na odbycie zajęć.
  6. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowana.
  7. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie wyposażenia lub wystroju klubu powstałego na skutek jego działania lub zaniechania oraz działania i zaniechania osób nie będącymi Członkami Klubu a przebywającymi na terenie klubu za jego prośbą.
  8. Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych, Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.
  9. Obowiązkiem członka Klubu jest godne reprezentowanie Klubu Community Fitness 3Miasto na zawodach oraz innych imprezach sportowych.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Za usługi oferowane przez Klub, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia z góry opłat według jednego wybranego przez siebie wariantu zawartego w cenniku Community Fitness 3Miasto znajdującego się w recepcji klubu.
  2. Oprócz sezonowych promocji, opłaty mogą być uiszczane za każde zajęcia z osobna lub w formie stałego abonamentu.
  3. W przypadku wyboru wariantu abonamentu, opłata jest pobierana miesięcznie
   1. za pierwszy miesiąc korzystania z usług Klubu opłata jest uiszczana w dniu podpisania Deklaracji Członkowskiej.
   2. kolejne opłaty uiszczane są z góry najpóźniej w dniu przypadającym na miesięcznicę pierwszej opłaty.
  4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat abonamentowych.
  5. Cennik Klubu Community Fitness 3Miasto jest dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu www.cf3m.pl
  6. Każdy członek Community Fitness 3Miasto przy zakupie jakiegokolwiek abonamentu ma prawo do skorzystania z jednych zajęć każdego dnia. Za każde dodatkowe uczestnictwo w zajęciach w tym samym dniu pobierana jest opłata 10 zł za zajęcia.
 6. CZAS TRWANIA CZŁONKOSTWA
  1. Okres trwania członkostwa jest nieokreślony. Wygasa z upływem ostatniego dnia wykupionego karnetu w Community Fitness 3Miasto.
  2. Członkostwo trwa od dnia zakupu jednego z dostępnych karnetów w Community Fitness 3Miasto i wniesienia Opłaty za karnet przy zakupie gotówką kartą lub przelewem.
  3. Każdy zakupiony karnet posiada okres ważności 2 miesięcy od daty pierwszego wejścia do Klubu z nowo zakupionym karnetem.
 7. ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA
  1. Członek Klubu ma prawo do zawieszenia członkostwa na okres, w którym nie może korzystać z usług Klubu wskutek choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne pisemne powiadomienie Klubu o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego daną jednostkę chorobową, która uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach na okres choroby lub rekonwalescencji. Członek klubu zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego wraz ze zgłoszeniem zawieszenia członkostwa najpóźniej w ciągu 5 dni od urazu który uniemożliwił dalsze uczestnictwo w zajęciach. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uznania zaświadczeń lekarskich przekazanych do Klubu po zakończeniu choroby.
  2. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zawieszenia członkostwa w przypadku niekompletnego dostarczenia dokumentów potwierdzających niezdolność do podjęcia udziału w zajęciach lub stwierdzenie że dana jednostka chorobowa lub powód zawieszenia nie wpływa na możliwość uczestnictwa w zajęciach. Klub pisemnie odpowiada na powiadomienie po konsultacji oraz opinii lekarza sportowego członkowi Klubu na wskazany adres w piśmie.
  3. Członek klubu nie ma możliwość zawieszenia członkostwa bez podania przyczyny. W przypadku chęci zawieszenia członkostwa, Klient zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia zaistniałego faktu z Managerem Klubu. Manager klubu zastrzega sobie prawo do odmowy zawieszenia karnetu jeśli stwierdzi, że okoliczności zawieszenia karnetu nie są spójne z sytuacją w której znalazł się członek klubu.
  4. W okresie zawieszenia członkostwa opłacanego w systemie abonamentowym obowiązek płacenia należnej składki miesięcznej pozostaje bez zmian. W związku z powyższym Członkostwo wydłuża się automatycznie o czas zawieszenia członkostwa.
  5. O planowanym zawieszeniu każdego członkostwa, Członek klubu zobowiązany jest zawiadomić personel Klubu za pomocą maila na adres kontakt@cf3m.pl bądź na piśmie w dniu rozpoczęcia okresu zawieszenia członkostwa.
 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ CZŁONKA KLUBU
  1. Członek Klubu ma prawo do odstąpienia od zgłoszenia członkowskiego, bez podania przyczyny w terminie 7 dni licząc od zakupu karnetu umożliwiającego uczestnictwo w zajęciach.
  2. W takim przypadku Członkowi Klubu zostanie zwrócona kwota odpowiadającej ilorazowi sumy uiszczonych przez Członka Klubu opłat i kwoty stanowiącej sumę kosztu wydania imiennej Karty Członkowskiej (50 złotych) oraz cenie zajęć, w których dany Członek Klubu uczestniczył w okresie od podpisania Deklaracji Członkowskiej do dnia rezygnacji wyliczonej na podstawie cennika zajęć jednorazowych.
  3. Powyższa kwota zostanie zwrócona przelewem bankowym byłemu Członkowi Klubu po wystosowaniu odpowiedniego pisma przez członka w którym zawarty będzie nr konta bankowego niezbędnego do zwrotu kosztów w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisma.
  4. W przypadku uiszczenia opłat za karnet przelewem na rachunek Klubu, były Członek Klubu musi okazać stosowne potwierdzenie przelewu.
 9. ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLUB
  1. Klub może wypowiedzieć członkostwo danemu Członkowi Klubu bez okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach: a) naruszenia warunków niniejszego Regulaminu Klubu, b) zalegania Członka Klubu w opłacaniu co najmniej jednej opłaty abonamentowej. c) niewłaściwego zachowania Członka Klubu, którego postawa może zaszkodzić innym Członkom Klubu, reputacji Klubu i interesom Klubu, w szczególności w przypadkach agresji, wandalizmu lub innych zachowań powszechnie uważanych za chuligańskie i niezgodne z zasadami współżycia społecznego, d) naruszenia zasad BHP i ppoż na terenie Klubu.
  2. W przypadku naruszenia punktów wskazanych powyżej Członek Klubu traci członkostwo z chwilą zakomunikowania mu wypowiedzenia członkostwa na piśmie lub słownie.
  3. Wszelkie uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi byłemu Członkowi Klubu.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego Regulaminu, zasad obowiązujących w Klubie, programu ćwiczeń, instrukcji oraz poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
  2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za członków Klubu ćwiczących samodzielnie podczas godzin w których nie są prowadzone zajęcia, tak zwanych godzin „ Open Gym” podczas których na terenie Klubu nie ma trenera prowadzącego zajęcia. W tym czasie członek klubu trenuje samodzielnie na własną odpowiedzialność a Klub nie ponosi odpowiedzialności za jego działania na terenie Klubu.
  3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie Klubu.
  4. Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Do rozstrzygania wszelkich roszczeń i sporów wynikających z członkostwa w Klubie jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby właściciela.